Bastion of Doroshenko, Chygyryn

Bastion of Doroshenko, Castle Hill, Chygyryn, Cherkasy oblast, Ukraine.

  • Бастіон Дорошенка
  • Бастіон Дорошенка
  • Чигирин (Черкаська обл.) - Чигиринська фортеця 17 ст.
  • Чигирин (Черкаська обл.) - Чигиринська фортеця 17 ст.
  • Чигирин (Черкаська обл.) - Чигиринська фортеця 17 ст.
  • Bastion of Doroshenko, Castle Hill, Chygyryn, Cherkasy oblast, Ukraine / Бастіон Дорошенка, Чигиринська фортеця, Замкова Гора, Чигирин, Черкаська область, Україна
  • План фортеці
  • Бастион
  • Чигирин

Country:
Ukraine
Rating:
4
Latitude:
49,0782619
Longitude:
32,6579895